Privacy Policy

Retningslinjer for personvern

Vi håndterer dine personopplysninger på en sikker måte. Vi gjør følgende:

Personopplysninger

Når du handler på Evade.no trenger vi navn, adresse, e-post og telefonnummer. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse og kontakte deg hvis det skulle være behov. Vi er pålagt å oppbevare informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes ikke. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Betaling med Kort

Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av ordre og kreditering.

Hva er cookies og hva brukes de til?

Evade.no benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettbutikker, og i henhold til norsk lovgivning. En cookie er data som lagres i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og besøk til besøk.

Hva slags informasjon lagres?

Evade.no bruker såkalte førsteparts-cookies for at du skal få en grunnleggende nettbutikksfunksjonalitet. Formålet med førsteparts-cookies er å kjenne igjen hvem du er slik at du får riktige priser og enklere innlogging. Vi kan på denne måten huske varene i handlevognen din og hvor du er på siden. Blokkerer du disse førsteparts-cookiene vil ikke butikken vår fungere.

Slik kan du unngå cookies

Om du ønsker å unngå bruk av cookies kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere cookies automatisk. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at om du velger å utelukke cookies, vil flere av funksjonene på Evade.no ikke fungere. Utenforstående kan bare få innsyn i opplysningene dersom dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for Evade.no. Ved å bruke nettsiden Evade.no samtykker du til bruk av informasjonskapsler.

Personopplysninger til tredjepart

Evade.no selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Utenforstående kan bare få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for Evade.no. I slike tilfeller inngås avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Evade.no alltid bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Evade.no ved styrets leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Sikker plattform

Vår nettbutikk benytter en sikker til plattform. E-handelsplattformen gjør det mulig for oss å selge våre produkter til deg. All data er lagret i sikre lagringsmedier, databaser og i den generelle applikasjonen e-handelsplattformen. Dine data blir lagret på en sikker server bak en sikker brannmur.

___________________________________________________________________Privacy Policy


We handle your personal information in a secure manner. We do the following:

Personal information

When you shop at Evade.no, we need your name, address, e-mail and telephone number. This is necessary to be able to send your order to the correct delivery address and contact you if needed. We are required to store the information in connection with accounting, fee handling and any warranty/return handling. This history will not be deleted. For security reasons, we also store the IP address used to register the order.

Payment by card

Card numbers are not stored beyond what is necessary to ensure efficient handling of any problems with debiting, cancellation of orders, and crediting.

What are cookies and what are they used for?

Evade.no uses cookies, like most other online stores, and in accordance with Norwegian law. A cookie is data that is stored in your browser so that the website will recognize you from page to page and visit to visit.

What kind of information is stored?

Evade.no uses so-called first-party cookies in order for you to have a basic online store functionality. The purpose of first-party cookies is to recognize who you are so that you get the right prices and easier login. In this way, we can remember the items in your shopping cart and where you are on the page. If you block these first-party cookies, our store will not work.

How to avoid cookies

If you want to avoid the use of cookies, you can set your browser not to accept cookies automatically. See your browser’s help pages for settings. Please note that if you choose to exclude cookies, several of the functions on Evade.no will not work. Outsiders can only access the information if this is necessary to perform certain services for Evade.no. By using the website Evade.no, you agree to the use of cookies.

 

Personal information to third parties

Evade.no does not sell personal information to third parties, and we do not exchange or pass on such information with third parties. Outsiders can only access the information if this is necessary to perform certain services for Evade.no. In such cases, agreements are entered into to ensure information security, in addition, Evade.no will always decide how the processing of the information is to take place. Evade.no, chaired by the board, is responsible for the processing of personal data as described above.

 

Secure platform

Our online store uses a secure platform. The e-commerce platform enables us to sell our products to you. All data is stored in secure storage media, databases and in the general application e-commerce platform. Your data is stored on a secure server behind a secure firewall.